മലയാളികൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിക്കയുടെ രാജകുമാരിയെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമീറയുടെ ഫോട്ടോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്.

Dq family photos ©CE capture

Dq family photos ©CE capture

Dq family photos

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management