ലോകപ്രശസ്ത ഡിസൈനർ സബ്യസാചി ആണ് ഇരുവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. 67 തുന്നൽ വിദഗ്ധര് ചേർന്ന് 32 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പേളും മുത്തും പതിപ്പിച്ച നേർത്ത പിങ്ക്‌ കളറിൽ ഉള്ള ലെഹങ്ക ആണ് അനുഷ്ക ധരിച്ചത്. വജ്രവും ജാപ്പനീസ് പേളും ആഭരണങ്ങളിൽ. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ജിമിക്കിയും നെക്ലേസും.

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Virushka moments

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management