കഴിഞ്ഞ മാസം 23 നാണ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ – നുപുർ വിവാഹം നടന്നത്.

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Bhuvaneswar-kumar-wedding-reception-photos

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management