മുത്ത് റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗാനം അവന്റെ ഒരു പ്രാത്ഥനയാണ്, ആയ പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉള്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ

ഇതാ എത്തീട്ടോ

Singer – fathima safa
Music and lyrics – suneer Mannarkkad

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management