കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫി ദുരന്തം. സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ പേരക്കുട്ടികളുടെ കൺമുന്നിൽ അമ്മാമ കിണറ്റിലേക്ക്.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management