സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സുമായി വെറും 3 മിനിറ്റിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം

 

 

Direction : Sanjay & Vishnu
Dop : Vishnu pp
Editing & Di : Sanjay Jayaprakash
Music : Jinu vijayan
Cast : Aarcha,Liny,moly

Watch an awesome shortfilm :”Am I Not ? : Through the eyes of a child”

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management