കുടുംബവുമൊത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ ആണ് താര കുടുംബം പങ്കെടുത്തത്.

Dulquer family images

Dulquer family images

Dulquer family images

Dulquer family images

Watch the video :

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management