ഏഷ്യാവിഷൻ 2017 അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് കാണികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മിഥുൻ ദുൽഖറോട് താൻ ബിലാലിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്.

Asia vision awards 2017

Asia vision awards 2017

Asia vision awards 2017

Asia vision awards 2017

ദുൽഖറിന്റെ രസകരമായ മറുപടി കാണാം

ബിഗ് ബി ആണ് തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം എന്ന് ദുൽഖർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management