അപകടത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് ജീവൻ കാത്ത നഴ്സുമാരുടെ വിഡിയോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂകമ്പത്തില്‍ ആശുപത്രി കുലുങ്ങി വിറച്ച് ബേബി ഇന്‍ക്യൂബേറ്ററുകൾ നിരങ്ങി നീങ്ങിയിട്ടും അവയെ ചേർത്തു പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേടി തട്ടാതെ ചേർത്തു വയ്കക്ുന്ന നഴ്സുമാരാണ് വിഡിയോയിൽ കാണാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ മാസത്തില്‍ കൊറിയയില്‍ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണിവ.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management