പൊറാട്ടുകളിയുടെ മനോഹാരിതയുമായി പ്രണവം ശശിയുംസംഘവും ഒപ്പം ആദർശിന്റെ അഡാർ നാടൻപാട്ടും കൂടിയായപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management