ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് എല്ലാവരെയും പരിചയപെടുത്തുന്നത് ഇതു വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സ് ആണ്.
അതിന് വേണ്ടത് കേടായ ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പിന്നെ തീയുടെ വേസ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത്.

അതു കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വലിയ ഭംഗി ഉള്ള മെഴുക് തിരി ഉണ്ടാക്കാം.
എങ്ങനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നു നോക്കാം. ഒരു കേടായ ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലെ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ചില്ല് പൊട്ടാതെയും കയ്യിൽ തട്ടാതെയും സൂക്ഷിക്കണം.
എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ കാണാം

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management