ളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നേട്ടം കൈ വരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ തരുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നെ ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഈ നേട്ടം നേടാൻ സാധിച്ചത് . തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഈ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

 

Follow us on Instagram :

 

Variety Media Instagram celebrating 100k followers

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management