ഗ്യാങ്ങുമായി വരുന്നവൻ ആണ് ഗ്യാങ്‌സ്റ്റർ ! അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത്

ഇത് ബാഹുബലിയെ പോലെയല്ല .. അതുക്കും മേലെ.കെ ജി എഫിലെ പവർഫുള്ളായ അടുത്ത ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി .. Written & Directed by: Prashanth Neel Starring: Yash, Srinidhi Shetty, Ayyapa, B Suresh, Srinivas Murthy, Archana Jois, Roopa Rayappa, Master Anmol, Ananth Nagu, Malavika, Achut Kumar, Naga Bharana, Dinesh Mangalur, Harish roi, Neenazam Ashwath, introducing Avinash, Ram, Lucky, Vinay

Scroll to Top