കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുൽഖർ.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

FB post :

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management