കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിൽ മിമിക്രി പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ അമ്മയും മകനും തിരികെ മടങ്ങിയത് ഉത്സവവേദിയെ കൈയ്യിലെടുത്താണ്

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management