സാധാരണ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അനയ് ആന്റോ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പിറന്ന my turn
DIRECTOR – ANAY ANTO C.J
STORY SCREENPLAY -AJITH
SANDEEP
ARUN
MUSIC .BGM-JOSE PAUL
EDITOR – ANUJITH NANDAKUMAR
CAMERA .-ANAY ANTO

Watch the first dark thriller short film with twisted climax

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management