വെറും രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് “എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ” എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം നേടിയത് 25 ലക്ഷം കാഴ്ച്ചക്കാർ ആണ്

We all have a a beautiful north east corner in our heart. A place where we store our unfulfilled desires, hurts and unrequited love. That’s our special place where none can enter. This short film is a journey to that beautiful north east corner of our hearts.

Cast: Aneesha Ummer, Bibin Mathai, Roshan Anand, Vishnu Vidyhyadaharan, Manoj M B, Sangeeth Soman.

Written & Directed by: Anup Narayanan

Music: Joel Johns, Cinematography: Prasad Yhogi, Editing & Colouring: Anup Narayanan, Guitar Motif: Simon CJ, Performed by Adelene Simon, Humming: Angel Mary, Dubbing & Sound Effects: Jibin George, Audio Mixing & Mastering: Happy Jose (Woodpecker Studios, Kochi)

Watch an awesome shortfilm : At the North East Corner of my Heart

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management