വളരെ സാധാരണക്കാരനാണ് യാ മകന്റെ സ്കൂൾ കായിക പരിപാടികൾക്ക് അജിത്ത് എത്തിയത്. മറ്റ് രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ നിന്നാണ് താരം മകന്റെ മത്സരം കണ്ടത്.

ചിത്രങ്ങൾ കാണാം :

Thala Ajith photos

Thala Ajith photos

Thala Ajith photos

Thala Ajith photos

Thala Ajith photos

Thala Ajith photos

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management