സാം തിരിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തി. ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അവനെ ഒരു ദിവസം ശുശ്രൂഷിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കുളിപ്പിച്ച്…

Thanks to Mr. Alwin who took care of him. Please ignore this post from now on.I thank all of you for your support. Arjun എല്ലാരും എന്റെ സാം ഇനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ സഹായിക്കണം. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ലാബ്രഡോർ രെട്രിഎവർ ഇനത്തിൽ പെട്ട നായ ആണ് അവൻ. വലിയ size undu. ആറ്റിങ്ങൽ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ വച്ച് ഒരു grey Mahindra Bolero car il കയറ്റി കൊണ്ട് പോയതായി അറിഞ്ഞു.

Friends, enne onnu സഹായിക്കാമോ ? Hi all, My dog Sam, a Labrador retriever, off white colour, 6 months old weighing about 25 kgs, he looks like a full grown dog is missing since 22/05/2019 @ 7:30pm. He was last seen at Attingal Market road, near Melathil Bakers, being carried in to a grey Mahindra Bolero car by a 6 foot man(as per a person who saw that). Whoever it is, I am sure you have taken him thinking he was orphaned. I assure you he is not. He has got a family waiting for him at home. Please return him to us. Or if you have any information about him. Please help us.He is a smart cheerful boy and he answers to the name Sam. Whoever returns him to us will be rewarded.Waiting to hear from you Sam Dr.Arjun Athmaram

Scroll to Top