പലതരം മീൻ പിടുത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യമാ.രണ്ടു കുട്ടികളാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്.

കാലിയായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും യിൽ തുളയുന്ദാക്കി ന്ദരുണ്ടാക്കി അതിൽ തീറ്റി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വക്കും. 2,3 ദിവസത്തിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ അതിൽ നിറയെ മീൻ ആയിരിക്കും.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management