നന്ദു വേദനിച്ച് കരയുന്നത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല,കാൻസറിനോട് ഇത്രയേറെ പൊരുതിയ മറ്റാരെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ; വൈറൽ കുറിപ്പ്.

അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോഴും.മഹാദേവന്റെ കാരുണ്യമാണ്.