ദേവ്യാന് ഇത് ആറാം മാസം ; മകന്റെ ക്യൂട്ട് പിക്ക് പങ്കുവെച്ച് ശ്രേയ ഘോഷാൽ.

ദേവ്‌യാന്റെ മുഖം ആദ്യമായി കാണിച്ച് ശ്രേയ ഘോഷാൽ